BIST BUGÜN

SEANS
TAKİBİ

 • AKBNK 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ALARK 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ASELS 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ASTOR 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • BIMAS 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • BRSAN 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • EKGYO 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ENKAI 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • EREGL 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • FROTO 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • GARAN 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • GUBRF 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • HEKTS 
  15.38 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ISCTR 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KCHOL 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KONTR 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KOZAL 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KRDMD 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ODAS 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • OYAKC 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • PETKM 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • PGSUS 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SAHOL 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SASA 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SISE 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • TCELL 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • THYAO 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • TOASO 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • TUPRS 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • YKBNK 
  0.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • Veriler FOREKS tarafından 15 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.
 • Copyright ©2024 Strateji Menkul Değerler A.Ş.
 • PARA TRANSFERİ

  Strateji Hesabınıza para yatırmak için;

  IBAN ile transfer: (İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Strateji Menkul Değerler)

  TR25 0013 2000 0000 0000 0022 67

  Açıklama kısmına Strateji'deki Müşteri Numaranızı ve Ad-Soyad bilgilerinizi girerek para transferinizi yapabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni

  "Veri Sorumlusu" sıfatıyla Strateji Menkul Değerler A.Ş, tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bu aydınlatma metninde yer alan kurallar uygulanmaktadır.

  Kişisel verilerin korunması Strateji Menkul Değerler A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

  ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.
  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kimlik Bilgileri: : Kimlik fotokopisi, adı, soyadı, yaş, kimlik türü, TCKN/VKN, MKK no, doğum yeri ve tarihi, imza
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Vesikalık fotoğraf
  • İletişim Bilgileri: Telefon, iletişim adresi, e-posta adresi
  • Mesleki Deneyim: Eğitim bilgileri, meslek bilgisi
  • Müşteri İşlem Bilgileri
  • Finans Bilgileri
  • İmza
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Kullanıcıların doğrulanması,
  • Kullanıcılarla iletişim kurulması,
  • Müşteri işlem süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
  • Satış ve tahsilat yapılması,
  • Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
  • Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
  • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
  • Şirket içi değerlendirme yapılması,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
  • Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.
  Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi
  Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

  a) Açık rızanızın bulunması,
  b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebebine dayanarak Kişisel verilerinizi, şirketimiz tüm hizmet birimleri, şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, piyasa istihbaratı, personel referansı, iş ortakları referansı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler, fuarlar, anket vb. yöntemlerle toplanabilmektedir.
  Kişisel Verilerin Aktarımı
  Kişisel verileriniz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, program ortağı kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, yurt içi ve yurtdışı ilişkili olduğumuz kuruluşlara belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar
  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahipsiniz.
  Açık Rıza Beyanı
  Veri Sorumlusuna Başvuru:
  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya strateji@strateji.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu